Coaching

Coaching on sarja keskusteluja: prosessi, jossa coach (valmentaja, sparraaja) auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa ja voimavaransa.

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita erilaisiin työelämän tai yksityiselämän haasteellisiin tilanteisiin. Coachingista asiakas saa välineitä ja tukea sekä oman tavoitteensa saavuttamiseksi että  omien kehittymishaasteidensa toteuttamiseksi.

Coaching-prosessi etenee yhteistyön pohjan luomisen (tutustuminen, sopimus toimintatavoista, kestosta jne.) kautta coachattavan oman tavoitteen kirkastamiseen  ja tavoitteen suuntaisen toiminnan tukemiseen. Prosessin aikana edetään asiakaslähtöisesti, mutta strukturoidummin kuin esimerkiksi työnohjauksessa. Tapaamiskertoja prosessissa on useimmiten 5-10 ja väli-interventiona voidaan käyttää puhelinkeskusteluja, sähköpostia, toiminnallisia tehtäviä tai vaikkapa yhteistä lounastapaamista keskusteluineen. Prosessin koko kesto vaihtelee yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen. Coach voi omasta osaamisestaan käsin tuoda prosessiin erilaisia toiminnallisia ja luovia menetelmiä kuten valokuvalliset menetelmät tai mindfullnes-tyyppiset harjoitukset.

Coachingissa tähdätään siis valmennettavan yksilön tai ryhmän kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja tavoitteiden ekologisuuteen parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja. Yksilöiden kehityksen, tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin kautta vaikutetaan suotuisasti koko organisaation toimivuuteen.

Yritykset, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä coachin kanssa, saavuttavat huomattavia parannuksia sekä yksilötasolla (mm. joustavuus muutostilanteissa kasvaa, yhteistyökyky paranee, sitoutuminen ja työtyytyväisyys kasvavat) että yritystasolla (mm. tuottavuus, laatu ja asiakastyytyväisyys paranee sekä organisaation sitoutuneisuus vahvistuu).

Lue lisää Suomen coachinyhdistyksen sivuilta

Pyydä lisätietoja